Könyvek

Az 1903-1904. évi angol katonai expedíció története

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozat sorban következő műve egy különleges kötet. Waddell Laurence Austine „A rejtelmes Lhassza” címmel 1910-ben megjelent könyve, egy olyan világba kalauzolja az olvasót, ami az 1900-as évek elején nagyon misztikusnak hatott. Tibet és Lhassza az akkori utazók és földrajztudósok számára csak álom volt, de oda bejutni nem tudtak. A könyv által leírt 1903-1904-ben történt angol katonai expedíció során erőszakkal törték meg a buddhista szent város tilalmát és jutottak be az addig csak vágyott területre. A szerző ennek az expedíciónak volt kulturális tanácsadója és tisztje, amely során lejegyezte a látottakat. Waddell L. Austine nagy segítség volt az expedíció sikeres végrehajtásában, hiszen ismerte a tibeti nyelvet és többször járt már előtte álruhában Lhasszában. A földrajzi irodalomnak akkor már ismert szerzője volt, hiszen előzetesen már két művében foglalkozott Tibettel. Az 1910-ben Budapesten a Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R.T. könyvkiadóvállalat gondozásában megjelent mű 287 oldal, és benne 25 kép és 48 műmelléklet található.

Képes borítójú kötet (MFTK)

Az orvosi tudomány temploma Lhasszában

Waddell Laurence Austine brit felfedező, orvos, egyetemi tanár, amatőr régész 1854. május 29.-én született. Főiskolai tanulmányai után, mesterképzésen sebészetet és kémiát tanul a Glasgow-i Egyetemen 1878-ban. Rezidens sebészként kezd dolgozni az egyetem közelében, majd a Glasgowi Egyetem Orvosi Társaságának lesz az elnöke. 1880-ban csatlakozik a brit indiai hadsereghez, majd az Indiai Orvosi Szolgálat tisztiorvosa lesz. Következő évben már az indiai Medical College of Kolkata tanára lesz. Míg Indiában dolgozik, megtanul szanszkrit nyelven és már ekkor publikál az indiai egészségügyi közlönyben. Közel 6 évig dolgozik egyetemi tanárként, amikor csatlakozik több brit katonai expedícióhoz. 1885-1887 között tagja annak a brit expedíciónak Burmában, ahol Thibaw Mint a Konbaung dinasztia utolsó királyát megfosztja hatalmától a brit sereg. Burmából visszatérve Indiába kinevezik a Darjeelingi kerület tisztiorvosának, mely tisztséget 1888-1890 között lát el. 1895-ben jogi diplomát szerez. 1898-1901-ben jelen van a kínai boxer lázadásnál, ahol szolgálataiért több elismerést is kap. Ezt követő években sokat utazik Indiában és ekkor kezdi egyre inkább érdekelni Tibet és a tibeti buddhizmus. Megtanul tibeti nyelven és ekkoriban többször sikeresen bejut az elzárt országba álruhában. Éppen ezen ismeretei és tapasztalatai miatt választják be az 1904-1905. évi Sir Francis Edward Younghusband által vezetett brit expedícióba, amely során eljut Lhasszába. Az expedíció után visszatér, Londonba ahol egyetemi tanárként folytatja munkáját. 1908-ban kezd érdeklődni a sumér kultúra és történelem iránt. Megtanulja a nyelvet és kutatni kezdi az ősi sumér ékírásos táblákat. Számos publikáció és tudományos munka ennek az időszaknak az eredménye, amellyel nem kevés tudományos vitát vált ki a témát kutatók körében.

Waddell Laurence Austine 1938-ban hal meg 84 éves korában. Könyvei sikeresek voltak, tudományos munkái sok vitát generáltak, mégis népszerű ember volt, egy amolyan valóságos Indiana Jones. Tiszteletére egy veszélyeztetett tibeti madárfaj az Óriás Babax binominális nevében megemlékeznek a szerzőről (Babax Waddelli).

A Dalai Láma palotája Lhasszában
Az expedíció térképe
Lhassza székesegyháza

Részlet a könyvből:

„Az angol kormány végre is türelmét vesztette. Pekingi miniszterét utasította, hogy csikarja ki Khínának abba való beleegyezését, hogy egy angol politikai misszió egész Kambadsongig nyomuljon Tibetbe, s hogy Lhasszának khínai ambánja magasabb tibeti tisztségviselők társaságában a brit küldöttséggel találkozzék a vitás kérdések végleges tisztázása céljából.

Az angol küldöttség katonai kíséretével elvonul a Potala-palota alatt
Az angol hadsereg átkel a Szanpo folyón a Csakszam-kolostor közelében

Az angol küldöttség élén F. E. Younghusband állott, aki rezidens volt Kasgarban. Ő már mint fiatal tiszt nagyszabású és szép eredményekkel járó kutatásokat végzett Belső-Ázsiában s így kitünően ismerte a vidéket, annak néptörzseit és azok szokásait. A küldöttség tagjai közül felemlítendőek még I. C. White, Szikim kormányzója, E. C. Wilton, mint khínai tolmács és titkár.

Tibeti asszony hölgykíséretével
Tibeti újoncok támasztóvillás puskákkal

1903 julius havában átkelt a kis csapat a határon 200 szikk utász kiséretében. Kambadzsong-ba érkezve sem khínai, sem a tibeti megbizottakat nem találták a megállapított helyen. Pekingből kitérő feleleteket adtak, Lhasszából pedig sereget menesztettek a politikai misszióval megbízott tisztségviselők és kíséretük ellen.

Tibeti orvospap két kezével megvizsgálja a betegnek három pulzusát
Óriási teafőző-üstök Lhassza utcáján

A küldöttség helyzete kellemetlen volt, annál is inkább, mivel alapos gyanunk lehetett arra, hogy ebben az időben a Tibeti és Oroszország között létrejött titkos megegyezés alapján a Dalai Láma elismerte az oroszok szuverénitását. Miután még a nepáli radzsa is arról értesítette kormányunkat, hogy a Dalai Láma fegyveres segítséget kért tőle a Kavagucsi japán pap, aki éppen ekkor jött Lhasszából, megerősítette abbeli gyanunkat, hogy az oroszok fegyvereket és hadi készletet szállítottak Tibetbe, nem lehetett többé kétség afelől, hogy Tibet háborúra készül ellenünk.

Nagy mise a szera kolostor templomában
A nepáli konzulátus Lhasszában

Angolország erélyes fellépése most már szükségessé vált, mivel mint Curzon lord is kijelentette, Nagy-britannia nem tűrheti semmiféle idegen hatalom befolyását India határán.

Így a kormány Ő Felsége a királynak beleegyezésével, elhatározta, hogy 1. fegyveres ekszpediciónk azonnal Gyangcé-ig nyomuljon előre, 193 kilométernyire az angol és 253 kilométernyire a lhasszai határtól. Az utat oda, ha a szükség úgy hozná magával, fegyverrel kell kierőszakolni, a tibetieket pedig a szerződés megtartására kényszeríteni; 2. hogy foglaljuk el a Csumbi völgyet, evvel is megmutatván azt, hogy komolyan vesszük a dolgot; 3. hogy az ekszpedició vonuljon vissza, mihelyt a kívánalmaknak eleget tettek.

Jóslatot kérő tibeti a jósda előtt
Lhasszai nők

Mivel most már a tibetieknek komoly ellenállásával kellett számot vetnünk, a küldöttséget kísérő kis csapatot egy dandárrá egészítették ki.

A Lhasszában székelő nepáli konzul feleségével
Páncélinges tibeti gyalogos katonák

A dandár 2800 rendes katonából állott, melynek élére mint dandárparancsnokot I. R. L. Macdonald tábornokot állították avval az utasítással, hogy lehetőleg védelemre szorítkozva, nyomuljon előre Tibetbe és szállja meg a Csumbi völgyet.”

Bután uralkodó minisztere
Tibet térkép

Waddell Laurence Austine „A rejtelmes Lhassza”  című műve egy lenyűgöző könyv Tibetről. Alapvetően két célja volt a szerzőnek. Egyrészről bemutatni egy katonai expedíció történetét, mely a világ egyik legnehezebb terepén haladt át, másrészről megmutatni az akkor tiltott várost, Lhasszát és környékét, valamint a buddhista emberek életét. Az ELBIDA projektben bemutatott MFTK kötet egy misztikus világba kalauzolja az olvasót, de sokkal reálisabb képet mutat Tibetről, mint Arnold Henry Savage Landor már bemutatott „Utazás a rejtelmes Tibetben” című műve. Csodálatos képek növelik tovább a mű élvezhetőségét. A rövid katonai expedíció végül is 1904. szeptember 7.-én békekötéssel zárult, majd 1904. szeptember 27.-én az angol hadsereg távozott Tibetből. A katonai erővel megtört Tibetben lezajlott expedíció eredményeként számos addigi tévhit és előítélet is szétoszlott a misztikus országról és az ott élő emberekről. A különleges útleírásokat kedvelőknek és a kalandos történetet kereső olvasóknak egyaránt ajánlott Waddell L. Austine mindmáig lenyűgöző kötete.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment